top of page
Syarat Penggunaan

Terakhir dikemas kini pada 22 Julai 2020

doctorDB ™ adalah platform penjagaan kesihatan digital ("Platform Penjagaan Kesihatan") yang dimiliki dan dikendalikan oleh Angstrohm Technologies Sdn. Bhd. ("Angstrohm" atau "kami"), sebuah syarikat yang berdaftar di Malaysia. doctorDB mengendalikan perkhidmatannya melalui laman web yang terletak di www.doctordb.com ("laman web") dan / atau "Aplikasi" yang mungkin disediakan.

Tafsiran

Penyedia Penjagaan Kesihatan ("Penyedia Penjagaan Kesihatan") adalah maklumat dan data yang dikumpulkan mengenai penyedia perkhidmatan kesihatan.

Bahan Platform ("Bahan Platform") adalah maklumat dan data penyedia perkhidmatan kesihatan yang diterbitkan di Platform Penjagaan Kesihatan.

Fungsi Platform ("Fungsi Platform") adalah fungsi yang tersedia di Platform Penjagaan Kesihatan.

Syarat Penggunaan ("Perjanjian") ini mengatur akses dan penggunaan Platform Penjagaan Kesihatan ini, Bahan Platform dan Fungsi Platform dan merupakan perjanjian yang mengikat antara anda dan doktorDB. doctorDB bertanggungjawab sepenuhnya untuk Platform Penjagaan Kesihatan dan berhak atas dan ke Platform Penjagaan Kesihatan yang tidak diberikan secara jelas kepada anda berdasarkan perjanjian ini. Harap maklum bahawa kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk menukar Perjanjian ini dari semasa ke semasa. Kami akan memberi anda notis apabila Perjanjian berubah. Penggunaan berterusan Platform Penjagaan Kesihatan ini, Bahan Platform dan Fungsi Platform setelah perubahan berlaku akan dianggap sebagai penerimaan dan persetujuan anda terhadap Perjanjian baru.

Sila baca Perjanjian ini dengan teliti sebelum mengakses, menggunakan atau melayari Platform Penjagaan Kesihatan ini, Bahan Platform dan Fungsi Platform. Dengan mengetuk "terima", atau dengan mengakses, menggunakan atau melayari Platform Penjagaan Kesihatan ini atau Bahan Platform apa pun, anda, bagi pihak anda atau entiti anda, sebagaimana yang berlaku, mengakui dan mengesahkan bahawa:

(a) anda telah membaca dan memahami semua terma dan syarat Perjanjian ini;

(b) anda atau entiti anda, sebagaimana yang berlaku, setuju untuk terikat dengan semua terma dan syarat Perjanjian ini dan mengakui bahawa Perjanjian ini adalah setara dengan undang-undang kontrak bertulis yang ditandatangani antara doctorDB dan anda atau entiti anda, sebagaimana yang berlaku ; dan
(c) jika mengakses, menggunakan atau melayari Platform Penjagaan Kesihatan ini atas nama entiti, anda mempunyai kuasa penuh untuk mengikat entiti anda dengan semua terma dan syarat Perjanjian ini.

Sekiranya anda atau entiti anda, sebagaimana yang berlaku, tidak bersedia terikat dengan semua syarat dan ketentuan perjanjian ini, termasuk tanpa batasan pengakuan dan perjanjian sebelumnya, jangan ketuk butang 'Daftar' yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan lakukan tidak mengakses, menggunakan atau melayari Platform Penjagaan Kesihatan kami; doctorDB tidak dan tidak akan memberi anda hak atau lesen untuk mengakses, menggunakan atau melayari Bahan Platform dan Platform Penjagaan Kesihatan ini.

1. Tiada Cadangan atau Nasihat Perubatan

doctorDB bukan perkhidmatan rujukan dan tidak mengesyorkan atau menyokong Penyedia Penjagaan Kesihatan tertentu. Tidak ada maklumat mengenai Platform Penjagaan Kesihatan ini yang boleh dianggap sebagai nasihat kesihatan atau perubatan. Bahan Platform terdiri daripada pernyataan pendapat dan bukan pernyataan fakta atau cadangan untuk menggunakan perkhidmatan mana-mana Penyedia Penjagaan Kesihatan tertentu. doctorDB tidak menjamin bahawa sebarang maklumat yang disediakan dalam platformnya terkini dan maklumat mungkin diperoleh dari pengguna lain yang menggunakan platform tersebut, yang mungkin tidak sepenuhnya tepat. Anda harus mendapatkan maklumat tambahan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat sebelum menggunakan Penyedia Penjagaan Kesihatan tertentu. Anda dengan ini bersetuju untuk tidak menahan doctorDB dan pemberi lesennya, pembekal dan sekutunya (secara kolektif, "Afiliasi"), dan para pengarah, pegawai, ejen, dan wakil masing-masing, bertanggungjawab atas sebarang perwakilan (termasuk penyalahgunaan maklumat palsu dan tidak bersalah) yang dibuat oleh pihak ketiga pesta menggunakan platformnya.

Anda memikul semua tanggungjawab sehubungan dengan memilih Penyedia Penjagaan Kesihatan mana pun, sama ada anda memperoleh atau tidak maklumat mengenai Penyedia Penjagaan Kesihatan tersebut di atau melalui Platform Penjagaan Kesihatan ini. doctorDB dan Ahli Gabungannya serta para pengarah, pegawai, ejen, dan wakil masing-masing, tidak memikul (dan dengan ini menolak semua) tanggungjawab atau tanggungjawab apa pun, untuk sebarang nasihat, rawatan atau perkhidmatan lain yang diberikan oleh mana-mana Penyedia Penjagaan Kesihatan, atau untuk sebarang penyelewengan tuntutan dan tuntutan lain yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari sebarang nasihat, rawatan atau perkhidmatan lain.

2. Lesen

Setelah mengetuk "Daftar", atau dengan mengakses, menggunakan atau melayari Platform Penjagaan Kesihatan ini atau apa-apa Bahan Platform, anda, bagi pihak anda atau entiti anda, sebagaimana yang berkenaan, mengakui dan mengesahkan bahawa doctorDB memberikan anda, tidak boleh dibatalkan, tidak eksklusif - lesen terhad yang dapat ditransfer untuk mengakses dan melihat Platform Penjagaan Kesihatan, Bahan Platform dan Fungsi Platform, dan untuk menyalin, memuat turun, menyimpan dan / atau mencetak hanya satu salinan mana-mana Bahan Platform, hanya untuk kegunaan bukan komersial, peribadi anda dan bukan untuk penjualan semula, pendedahan atau pengedaran kepada orang lain. Berkenaan dengan apa-apa salinan Bahan Platform yang dibenarkan, anda akan menghasilkan semula dan memasukkan semua hak cipta, kerahsiaan dan pemberitahuan hak milik lain yang termasuk dalam Bahan Platform pada salinan tersebut. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda di sini adalah hak milik doktorDB; tidak ada lesen tersirat di bawah Perjanjian ini. Lesen yang diberikan kepada anda dalam Perjanjian ini secara jelas ditentukan oleh kepatuhan anda terhadap Perjanjian ini. Harap maklum bahawa doctorDB, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh mengubah Perjanjian ini dari semasa ke semasa dan penggunaan berterusan Platform Penjagaan Kesihatan, Bahan Platform dan Fungsi Platform setelah perubahan tersebut berlaku akan dianggap sebagai penerimaan dan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut. Perjanjian.

Lesen ini yang diberikan kepada anda untuk Platform Penjagaan Kesihatan ini terhad kepada lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan laman web dan / atau Aplikasi di mana-mana peranti mudah alih / komputer yang anda gunakan, miliki atau kendalikan dan seperti yang dibenarkan oleh Peraturan Penggunaan yang ditetapkan oleh Syarat Perkhidmatan pengeluar. Syarat-syarat Perjanjian ini akan mengatur sebarang peningkatan yang disediakan oleh kami yang menggantikan dan / atau melengkapkan laman web / Aplikasi asal, kecuali peningkatan tersebut disertakan dengan Perjanjian yang berasingan, di mana syarat Perjanjian tersebut akan diatur.

3. Pemilikan; Kerahsiaan

Seperti antara anda dan doctorDB, semua hak, hak dan kepentingan dalam dan ke Platform Penjagaan Kesihatan, Bahan Platform dan Fungsi Platform merupakan, termasuk tanpa batasan metodologi, bersama dengan semua hak harta intelek yang terkandung di dalamnya, adalah hak milik Doktor Gabungan atau doktorDB. Platform Penjagaan Kesihatan, Bahan Platform dan Fungsi Platform dilindungi oleh undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa, undang-undang tanda dagang, undang-undang reka bentuk, undang-undang rahsia perdagangan, serta undang-undang, peraturan dan perjanjian negara, persekutuan dan antarabangsa yang lain. (secara kolektif, "Undang-undang IP").

Anda bersetuju untuk tidak terlibat dalam aktiviti yang merupakan pelanggaran hak cipta atau pelanggaran hak IP sehubungan dengan Bahan Platform dan Fungsi Platform, termasuk tanpa batasan metodologi. Anda mengakui bahawa data dan maklumat yang dipilih, disusun, disusun dan diselaraskan oleh doktorDB adalah kompilasi asli yang mengandungi bahan yang sepenuhnya dan eksklusif asli kepada doktorDB. Anda tidak boleh menghasilkan semula, membuat karya terbitan, menyebarkan, melakukan secara terbuka atau mempamerkan secara terbuka Bahan Platform atau Fungsi Platform atau bahagiannya tanpa kebenaran bertulis doktor dari doktor terlebih dahulu. Sebagai gambaran tetapi tidak terhad, kecuali yang dibenarkan secara jelas dalam Perjanjian ini atau dibenarkan oleh kami secara bertulis, anda tidak boleh, menghantar atau memuat turun, memuat naik, menghantar, menjual, menyewa, lesen, memindahkan, mendedahkan, mencerminkan, secara langsung atau tidak langsung, , rangka, jurutera terbalik, nyahkompilasi, bongkar, atau gunakan aspek Aspek Penjagaan Kesihatan ini atau Bahan Platform atau Fungsi Platform, keseluruhan atau sebahagian, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun.

Selain itu, anda tidak boleh menggunakan metatag atau "teks tersembunyi" lain yang menggunakan nama "doctorDB" tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.

Selanjutnya, anda bersetuju untuk tidak terlibat dalam aktiviti yang akan menyebabkan persaingan yang tidak adil atau pelanggaran tanda dagangan yang berkaitan dengan Bahan Platform, termasuk tanpa batasan Fungsi Platform. Anda mengakui bahawa tanda "doctorDB" (dengan ini dikenali sebagai "the Mark") adalah tanda perkhidmatan dan tanda dagangan doctorDB. Anda mengakui bahawa doctorDB secara aktif dan meluas menggunakan dan mempromosikan Tanda dan bahawa ada banyak muhibah yang berkaitan dengan Tanda. Anda bersetuju untuk tidak memetik (secara lisan, bertulis atau sebaliknya), memperbanyak atau menerbitkan semula Tanda dengan cara yang mungkin menipu atau menimbulkan kekeliruan di pasaran. Anda faham dan setuju bahawa, kerana sifat produk dan perkhidmatan doctorDB, sebarang kutipan, pengeluaran semula atau penerbitan semula dan penggunaan Markah yang tidak sah mungkin menipu dan menimbulkan kekeliruan di pasaran, mencadangkan penajaan atau sokongan yang tidak wujud oleh doctorDB, reputasi doctorDB yang tidak betul, peluang dan pendapatan perniagaan muhibah, atau sebaliknya menyalahgunakan cache produk dan / atau perkhidmatan doctorDB; oleh itu, anda bersetuju untuk tidak memetik (secara lisan, bertulis atau sebaliknya), memperbanyak atau menerbitkan semula Tanda tanpa kebenaran bertulis dari doktorDB terlebih dahulu dan anda dengan ini melepaskan hak untuk menegaskan sebarang pembelaan "penggunaan wajar nominatif" atau "penggunaan nominatif" (jika ada) dalam tindakan pelanggaran tanda dagangan yang dibawa terhadap anda sekiranya anda memetik, memperbanyak atau menerbitkan semula Markah doktorDB tanpa kebenaran bertulis dari doktorDB terlebih dahulu. Anda seterusnya mengakui bahawa nama dan logo lain yang terkandung dalam Platform Penjagaan Kesihatan ini atau dalam Platform Bahan atau Fungsi Platform adalah tanda dagang dan tanda perkhidmatan pihak ketiga dan tidak boleh digunakan tanpa kebenaran tanda dagang atau pemilik tanda perkhidmatan.

Platform dan kandungan asalnya bersama dengan kandungan yang dihasilkan oleh pengguna merupakan kompilasi hak milik dan rahsia yang dimiliki oleh doctorDB. Anda akan melindungi kerahsiaan (dan tidak akan mendedahkan kepada orang lain) selama tiga (3) tahun dari tarikh anda mengakses maklumat tersebut, dengan menggunakan sekurang-kurangnya tahap penjagaan yang sama seperti yang anda gunakan untuk melindungi maklumat sulit anda sendiri, tetapi tidak kurang dari tahap penjagaan yang wajar. Pendedahan anda mengenai maklumat yang terkandung dalam Platform berdasarkan perintah kehakiman atau pentadbiran tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini, dengan syarat anda memberikan notis bertulis mengenai pesanan tersebut tepat pada masanya kepada doctorDB dan bekerjasama secara wajar dengan usaha doctorDB untuk bertanding atau membatasi skop perintah sedemikian. Sebarang pelanggaran kewajiban kerahsiaan yang disebutkan di atas akan menyebabkan kemudaratan yang tidak dapat diperbaiki oleh doktorDB yang tidak ada penyelesaian undang-undang. Sekiranya berlaku pelanggaran Perjanjian ini yang sebenarnya atau terancam, doctorDB berhak untuk mendapatkan injunksi dan semua bantuan lain yang sesuai dari mahkamah pihak berkuasa yang berwenang, tanpa diminta untuk: (a) menunjukkan kerosakan sebenar atau bahaya yang tidak dapat diperbaiki; (b) membuktikan ketidakcukupan penyelesaian undang-undangnya; atau (c) mengemukakan sebarang bon atau sekuriti lain.

Perlu diketahui bahawa kami secara aktif dan agresif menegakkan hak harta intelek kami sepenuhnya mengikut undang-undang.

4. Penyelenggaraan dan Tanggungjawab Kata Laluan

Sekiranya anda ingin mengakses kawasan tertentu di Platform Penjagaan Kesihatan ini, Bahan Platform dan Fungsi Platform tersedia di atau melalui kawasan tertentu di Platform Penjagaan Kesihatan ini, anda mesti memilih kata laluan semasa anda menyelesaikan proses pendaftaran Platform Penjagaan Kesihatan ini. Dengan mendaftar, anda menyatakan, menjamin dan membuat perjanjian bahawa:

(a) anda berumur sekurang-kurangnya 16 tahun;
(b) anda menggunakan identiti sebenar anda;
(c) anda hanya memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda semasa proses pendaftaran; dan

(d) anda akan mengekalkan dan segera mengemas kini maklumat yang anda berikan untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap. Anda boleh mengemas kini maklumat anda kapan saja dengan masuk ke Aplikasi dan mengklik "Log Masuk Akaun."

Dengan masuk ke Platform Penjagaan Kesihatan menggunakan kata laluan apa pun, anda menyatakan, menjamin dan menandatangani bahawa anda diberi kuasa untuk menggunakan kata laluan tersebut dan untuk terlibat dalam aktiviti yang anda jalankan di bawahnya. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kerahsiaan dan penggunaan kata laluan anda, serta untuk sebarang aktiviti yang dilakukan di atau melalui Platform Penjagaan Kesihatan ini menggunakan kata laluan anda. Sekiranya anda ingin membatalkan kata laluan, atau jika anda menyedari kehilangan, pencurian atau penggunaan kata laluan yang tidak dibenarkan, harap maklumkan kepada kami dengan segera. Kami berhak untuk menghapus atau mengubah kata laluan kapan saja dan dengan alasan apa pun.

5. Syarat dan Penamatan

Perjanjian ini akan berkuatkuasa pada saat anda mengklik "Daftar" atau mengakses, menggunakan atau melayari Platform Penjagaan Kesihatan ini atau sebarang Bahan Platform atau Fungsi Platform. Kami berhak, pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, tanpa pemberitahuan kepada anda:

(a) untuk menolak anda mengakses Platform Penjagaan Kesihatan ini, Bahan Platform, Fungsi Platform atau mana-mana bahagiannya;
(b) untuk mengubah, menghapus atau menghentikan laman web / Aplikasi atau sebahagian daripadanya, atau mana-mana Bahan Platform, Fungsi Platform, atau perkhidmatan yang tersedia di atau melalui laman web / Aplikasi Web ini; atau
(c) untuk menghentikan Perjanjian ini, di mana semua lesen yang diberikan kepada anda di bawah Perjanjian ini akan segera dan secara automatik berakhir semasa penamatan.

6. Dasar Privasi Kami

Kami menganggap perlindungan data peribadi pengguna kami penting. Oleh itu, kami telah menggunakan Dasar Privasi yang menggariskan amalan pengumpulan dan penggunaan data peribadi kami. Sila rujuk Dasar Privasi kami untuk maklumat mengenai bagaimana kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi dari pengguna Platform Penjagaan Kesihatan ini. Dengan bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian ini, anda secara automatik menyetujui Dasar Privasi kami, yang digabungkan di sini.

7. Pautan ke Laman Web Lain

Platform Penjagaan Kesihatan mungkin mengandungi pautan ke laman web di World Wide Web untuk kemudahan pengguna kami. Laman web ini belum ditinjau oleh kami dan dikendalikan oleh pihak ketiga di mana kami tidak mempunyai kawalan. Oleh itu, kami dengan tegas menolak segala tanggungjawab untuk kandungan, polisi dan amalan laman web ini dan untuk ketersediaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan, mata wang, kualiti, prestasi atau kesesuaian maklumat, produk dan perkhidmatan yang ada atau diiklankan pada atau melalui ini laman web lain. Selain itu, pautan ini tidak menyiratkan, secara langsung atau tidak langsung, sokongan atau hubungan kita dengan mana-mana laman web atau pemilik laman web, atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang diberikan oleh pihak ketiga. Semasa meninggalkan Platform Penjagaan Kesihatan ini, anda harus sedar bahawa terma dan polisi kami mungkin tidak lagi mengatur, dan, oleh itu, anda harus menyemak syarat dan polisi yang berlaku dari setiap laman web yang dipautkan.

8. Kandungan dan Maklumat Privasi Pihak Ketiga Dihantar kepada Pihak Ketiga

Sebilangan Bahan Platform, termasuk tetapi tidak terbatas pada, maklumat tertentu, ulasan produk, berita, data, penyelidikan, analisis dan pendapat, disediakan oleh penyedia maklumat pihak ketiga yang bebas ("IIP"). Kami tidak membuat pernyataan sehubungan dengan, kami juga tidak menjamin atau mengesahkan ketersediaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan, mata wang, kualiti, prestasi, kesesuaian, atau urutan yang betul dari setiap maklumat, bahan atau isi lain yang disediakan oleh salah satu IIP. Kami tidak menyokong, menentang atau menyunting pendapat atau analisis yang dinyatakan oleh mana-mana IIP. Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang maklumat, bahan atau kandungan lain yang disediakan oleh mana-mana IIP. Lebih-lebih lagi, setiap maklumat peribadi yang anda sampaikan kepada pihak ketiga yang diakses melalui Fungsi Platform atau pautan di Platform Penjagaan Kesihatan akan dikenakan tertakluk kepada dasar privasi pihak ketiga itu, dan bukan doktorDB.

9. Penyerahan - Peraturan dan Kebenaran untuk Menggunakan

Penyerahan sukarela oleh anda mengenai tinjauan pesakit, tindak balas doktor, cadangan, maklum balas, idea, konsep, komen, ilustrasi dan bahan lain yang serupa yang anda berikan pada atau berkaitan dengan Platform Penjagaan Kesihatan ini atau sebarang Bahan Platform atau Fungsi Platform ("Penyerahan") adalah dikemukakan oleh anda tanpa sekatan atau jangkaan kerahsiaan. Anda dengan ini menyerahkan kepada kami tanpa pertimbangan tambahan atau kewajiban lebih lanjut, semua hak yang sekarang diketahui atau selepas ini ada untuk digunakan, membenarkan orang lain menggunakan, atau memberikan hak untuk menggunakan, Penyerahan. Anda seterusnya bersetuju bahawa Penyerahan anda boleh digunakan tanpa sekatan untuk apa-apa tujuan, komersial atau sebaliknya, tanpa pampasan kepada anda, termasuk hak untuk menggunakan, memperbanyak, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menghantar, melakukan atau menampilkan secara terbuka, menterjemahkan, membuat derivatif berfungsi dari, atau menyampaikan kepada orang ramai Penyerahan di Platform Penjagaan Kesihatan ini atau di tempat lain oleh kami, pihak kami atau orang lain yang telah kami izinkan untuk menggunakan Penyerahan anda. Anda tidak akan menegaskan hak kepemilikan atau hak moral dalam bentuk apa pun berkenaan dengan sebarang Penyerahan.

Anda mewakili dan menjamin kepada doktorDB bahawa:

- anda memiliki, atau dibenarkan secara sah untuk menggunakan, semua Penyerahan dan bahagiannya yang anda hantar ke atau melalui Platform Penjagaan Kesihatan ini;
- sebarang Penyerahan yang anda kirimkan tidak akan mengandungi bahan berikut ("Bahan yang Ditentukan"):
- bahan yang palsu, tidak tepat secara fakta atau mengelirukan;
- bahan yang memfitnah, memfitnah, menipu atau menipu;
- bahan yang melanggar undang-undang atau peraturan Malaysia atau asing, termasuk tanpa batasan undang-undang atau peraturan yang mengatur iklan atau testimoni;
- bahan yang mendiskriminasi, memperolok-olokkan, mengganggu atau meremehkan seseorang atau kumpulan dengan alasan apa pun, atau berdasarkan bangsa, agama, asal usul kebangsaan, jantina, orientasi seksual, status perkahwinan, usia, kecacatan atau status lain yang dianggap tidak wajar oleh doktorDB untuk laman web / Aplikasi;
- bahan yang melanggar hak privasi setiap orang;
- bahan yang melanggar atau melanggar hak cipta, cap dagang atau hak intelektual orang lain;
- bahan yang tidak senonoh atau menghina; dan
- bahan yang mempromosikan keganasan, senjata api, peluru atau senjata yang dirancang untuk mendatangkan kemudaratan serius;
- bahan yang dianggap doktorDB, mengikut budi bicara mutlaknya, tidak menyenangkan atau tidak sesuai untuk laman web / Aplikasi; dan
- Penyerahan apa pun, yang dibuat oleh anda, sebagaimana yang diizinkan di bawah Perjanjian ini, tidak dan tidak akan melanggar undang-undang atau peraturan Malaysia atau asing, termasuk tanpa batasan undang-undang yang berkaitan dengan iklan atau testimoni, undang-undang mengenai fitnah, fitnah dan privasi, dan apa-apa hak cipta, cap dagang atau undang-undang harta intelek lain, dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti.

10. Kerahsiaan di Internet

Penggunaan Internet adalah tanggungjawab anda sendiri dan tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan tempatan, negeri, persekutuan dan antarabangsa yang berlaku. Walaupun kami telah berusaha untuk mewujudkan Platform Penjagaan Kesihatan yang selamat dan boleh dipercayai, harap maklum bahawa kerahsiaan komunikasi atau bahan yang dihantar kepada kami melalui Internet tidak dapat dijamin. Akibatnya, baik kami maupun Afiliasi kami bertanggung jawab atas keamanan setiap informasi yang dikirimkan melalui Internet, ketepatan maklumat yang terdapat di Platform Penjagaan Kesihatan ini, atau untuk akibat dari ketergantungan pada maklumat tersebut. Anda mesti membuat keputusan sendiri mengenai perkara-perkara ini.

11. Komunikasi Elektronik dengan doctorDB

Sekiranya anda memilih untuk menghantar atau menerima komunikasi e-mel dalam bentuk apa pun ke atau dari doctorDB, anda menyatakan dan menjamin kepada doctorDB bahawa perkhidmatan e-mel anda mempunyai sistem keselamatan yang sesuai dan mencukupi yang diperlukan untuk mengelakkan akses tanpa izin ke penghantaran e-mel keluar atau masuk . Anda selanjutnya bersetuju bahawa kandungan (termasuk Bahan Platform) dalam e-mel atau komunikasi elektronik lain yang anda terima dari doctorDB adalah tertakluk kepada peruntukan Perjanjian ini.

12. Pemantauan laman web / Aplikasi

Kami berhak untuk melihat, memantau dan merekam aktiviti di laman web / aplikasi kami di mana anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk melakukannya dengan masuk ke laman web dan / atau aplikasi. Kami mungkin mendedahkan sebarang rekod, komunikasi elektronik, maklumat, bahan atau kandungan lain dalam bentuk tertakluk kepada dasar privasi kami seperti yang terkandung dalam laman web kami. Namun, kami tidak bertanggung jawab untuk menyaring, mengawasi, menyunting atau memantau laman web / Aplikasi Web ini.

Kami berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan Malaysia dan asing yang berlaku, termasuk tanpa batasan hak cipta dan undang-undang yang berkaitan, dan mengharapkan semua pengguna yang terdaftar juga mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menyebarkan Bahan-bahan yang Diharamkan dilarang dengan jelas di bawah Perjanjian.

Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban untuk, menyelidiki Jika sampai kepada perhatian kami, kami mendapati atau kami diberitahu tentang tuduhan bahawa Aplikasi atau Penyerahan ini berisi Bahan yang Ditentukan, kemudian tuduhan dan tentukan atas kebijaksanaan kami sendiri sama ada untuk membuang atau meminta penghapusan yang sama dari Aplikasi ini. Pemberitahuan kepada kami mengenai dugaan pelanggaran Perjanjian ini atau pelanggaran hak cipta pada Aplikasi ini harus ditujukan kepada doctorDB di alamat e-mel berikut: hello@doctordb.com

13. Peristiwa Di Luar Kawalan Kami

Anda membebaskan dan membebaskan kami dan Ahli Gabungan kami dari sebarang tuntutan kerosakan yang disebabkan oleh sebarang sebab di mana kami atau mereka tidak mempunyai kawalan langsung, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan peralatan elektronik atau mekanikal atau talian komunikasi, telefon atau masalah interkoneksi lain, virus komputer atau kod atau data lain yang merosakkan, akses yang tidak dibenarkan, pencurian, kesalahan pengendali, cuaca buruk, gempa bumi, bencana alam, mogok atau masalah buruh lain, perang, atau sekatan pemerintah, dan pendedahan maklumat kesihatan peribadi anda bahawa anda telah memberikan kepada pihak ketiga melalui pautan di Platform Penjagaan Kesihatan kami.

14. Force Majeure

Sekiranya semua atau mana-mana bahagian salah satu pihak melaksanakan tanggungjawabnya di bawah Perjanjian ini dicegah, dihalangi atau ditangguhkan atau dibuat tidak dapat dilaksanakan kerana mogok, masalah buruh, banjir, kebakaran, kemalangan, gempa bumi, rusuhan, letupan, perang, permusuhan, tindakan pemerintah, halangan kastam, peraturan kawalan eksport, surcaj import, atau sebab lain yang serupa atau berlainan watak di luar kawalan salah satu pihak, pihak yang prestasinya dengan demikian dicegah, dihalang atau ditangguhkan akan dibebaskan dari prestasi tersebut semasa berlanjutan kontinjensi tersebut dan selama ini kemungkinan luar jangka akan terus mencegah, menghalang atau menangguhkan prestasi tersebut.

Sekiranya berlaku kemungkinan besar itu, pihak yang menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dicegah harus berusaha dan menggunakan usaha terbaiknya untuk mengatasi sebab dan akibat dari kemungkinan tersebut.

15. Penafian

Platform Penjagaan Kesihatan ini dan Fungsi Bahan dan Platform disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia", dan hanya ditujukan untuk tujuan maklumat sahaja. Walaupun kami berusaha untuk memberikan maklumat yang paling tepat dan terkini yang tersedia, bahan aplikasi mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal atau lain-lain atau kesalahan tipografi, dan dapat diubah atau dikemas kini tanpa pemberitahuan sejauh yang dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, kami menolak semua jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

(a) sebarang jaminan mengenai ketersediaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan, mata wang, kualiti, prestasi atau kesesuaian aplikasi ini, bahan aplikasi, fungsi aplikasi, atau sebarang produk, perkhidmatan atau hasil yang diperoleh di atau melalui aplikasi ini; dan
(b) apa-apa jaminan hak tersirat, bukan pelanggaran, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat atau tersirat, bahawa Platform Penjagaan Kesihatan ini atau Bahan Platform atau Fungsi Platform akan membantu anda dalam mengenal pasti penyedia perkhidmatan kesihatan yang sesuai atau untuk tujuan lain. Kami tidak menyatakan atau menjamin bahawa Platform Penjagaan Kesihatan ini tidak terganggu, bebas ralat, atau bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain, atau kecacatan, jika ada, akan diperbaiki. Anda dengan tegas bersetuju bahawa penggunaan Platform Penjagaan Kesihatan ini dan Fungsi Bahan dan Platform adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

Sejauh maksimum yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, doctorDB tidak berkewajiban untuk memberikan penyelenggaraan dan sokongan untuk Aplikasi dan laman web. Walau bagaimanapun, doctorDB boleh mengikut budi bicara sendiri menjadualkan penyelenggaraan berkala di Aplikasi / Laman web dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda. Sekiranya ini berlaku, anda mungkin atau tidak dapat mengakses Aplikasi / Laman web selama tempoh penyelenggaraan. Anda tidak akan bertanggungjawab untuk Doktor DB kerana tidak dapat mengakses ke Aplikasi / Laman web semasa tempoh penyelenggaraan.

Selanjutnya, kami dengan tegas menolak segala dan semua tanggungjawab dan tanggungjawab untuk perjanjian terpisah yang mungkin anda buat dengan penyedia perkhidmatan kesihatan atau dengan pihak ketiga yang menawarkan produk atau perkhidmatan di atau melalui aplikasi ini, dan anda akan melihat sepenuhnya penyedia penjagaan kesihatan dan pihak ketiga tersebut dengan berkenaan dengan semua dan semua tuntutan yang timbul daripada perjanjian dan / atau produk atau perkhidmatan tersebut.

16. Had Liabiliti

Baik ahli gabungan kami dan kami tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan, atau bergantung kepada anda, Platform Penjagaan Kesihatan ini, sebarang Bahan Platform, Fungsi Platform apa pun, atau produk atau perkhidmatan yang diperoleh di atau melalui Platform Penjagaan Kesihatan ini. Sekiranya terdapat masalah dengan Platform Penjagaan Kesihatan ini, Bahan Platform, Fungsi Platform apa pun, atau produk atau perkhidmatan yang diperoleh di atau melalui Platform Penjagaan Kesihatan ini, anda bersetuju bahawa satu-satunya ubat anda adalah berhenti menggunakannya.

Dalam keadaan apa pun, kami atau sekutu kami, atau mana-mana pengarah, pegawai, pemegang saham, pemilik, rakan kongsi, pekerja, ejen, wakil, pekhidmat, peguam, pendahulunya, pengganti atau pemegang tugas kami, atau tanggungjawab mereka, akan bertanggungjawab terhadap sebarang perkara tidak langsung, tidak langsung, kerosakan khas, hukuman, teladan atau akibat (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan dan kerosakan yang disebabkan oleh ketidakselesaan, kelewatan, atau kehilangan penggunaan) yang timbul daripada penggunaan Platform Penjagaan Kesihatan ini, sebarang Bahan Platform, Fungsi Platform, pengaturan yang dibuat berdasarkan maklumat yang diperoleh di atau melalui platform ini, atau produk atau perkhidmatan yang diperoleh di atau melalui platform ini, walaupun kami atau mereka telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

17. Ganti rugi

Anda akan membela, mengganti rugi, dan menahan doctorDB dan Afiliasi kami yang tidak berbahaya, dan pengarah, pegawai, pemegang saham, pemilik, rakan kongsi, pekerja, ejen, wakil, pekhidmat, pengacara, pendahulunya, pengganti dan penerima tugas kami, dari dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, prosiding, kerosakan, kecederaan, liabiliti, kerugian, kos dan perbelanjaan (termasuk bayaran peguam dan perbelanjaan pengadilan yang munasabah), yang berkaitan dengan atau timbul daripada

(a) penggunaan Platform Penjagaan Kesihatan ini, Bahan Platform, Fungsi Platform apa pun, atau sebarang produk atau perkhidmatan yang diperoleh di atau melalui Aplikasi ini,
(b) sebarang pengaturan yang anda buat berdasarkan maklumat yang diperoleh di atau melalui Aplikasi ini atau
(c) sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh anda.

18. Undang-undang dan Pemilihan Tempat Yang Mengatur

Terlepas dari bidang kuasa tempat Anda bekerja atau berada, Perjanjian ini dibuat di Malaysia, dan akan ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan undang-undang Malaysia (tanpa memperhatikan ketentuannya yang mengatur konflik undang-undang), seperti yang berlaku untuk perjanjian yang dimeterai dan dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia.

Segala tindakan yang timbul daripada kandungan Platform Penjagaan Kesihatan ini, penggunaan Bahan Platform atau Fungsi Platform, atau petikan, pembiakan atau penerbitan semula atau penggunaan Tanda yang tidak sah anda, atau tindakan apa pun untuk menguatkuasakan perjanjian ini terhadap doktorDB dan pihaknya ahli gabungan hanya akan dibawa ke Mahkamah Malaya yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, dan anda dengan jelas bersetuju untuk berada di bawah bidang kuasa mahkamah tersebut. Penggunaan Platform Penjagaan Kesihatan ini hanya terhad kepada orang-orang yang bersetuju untuk menyelesaikan segala dan semua pertikaian yang berkaitan dengan Platform Penjagaan Kesihatan ini di Mahkamah Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia.

Platform Penjagaan Kesihatan ini dikendalikan dan dikendalikan oleh doctorDB dari pejabatnya di Malaysia. Kami tidak menyatakan bahawa Platform Penjagaan Kesihatan ini atau Bahan Platform atau Fungsi Platform sesuai atau tersedia untuk digunakan di luar Malaysia, dan akses ke Platform Penjagaan Kesihatan ini atau Fungsi Bahan atau Platform Platform dari wilayah di mana kandungan atau fungsinya tidak sah dilarang. Mereka yang memilih untuk mengakses Platform Penjagaan Kesihatan ini atau Bahan Platform atau Fungsi Platform dari lokasi di luar Malaysia melakukannya atas kehendak mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku.

19. Makluman

Semua pemberitahuan kepada anda akan dihantar ke alamat e-mel yang anda berikan kepada kami semasa anda mendaftar. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Perjanjian ini, Platform Penjagaan Kesihatan, Bahan Platform atau Fungsi Platform, atau jika anda perlu memberitahu kami, anda boleh melakukannya dengan menghubungi kami di hello@doctordb.com

bottom of page